MND.cz
Hlavní stránka>Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Jak podat oznámení o možném protiprávním jednání?

Pravidla pro podání oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“):

Kdo může oznámení podat?

Každý, kdo
  • byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jiné obdobné činnosti, pro společnost MND Energie a.s. nebo
  • je nebo byl se společností MND Energie a.s. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti
a v souvislosti s tím se dozvěděl o protiprávním jednání (dále jen „Oznamovatel”), které porušuje příslušný právní předpis a tuto skutečnost hodlá oznámit či oznámil/a společnosti MND Energie a.s. (dále jen „Oznámení“).
Společnost MND Energie a.s. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají, či nevykonávali pracovní, nebo jinou obdobnou činnost.

Co můžete hlásit?

Protiprávní jednání, které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti*.

Kdo bude řešit vaše oznámení?

Společnost určila následující příslušné osoby: Manažer zákaznické zkušenosti (dále též jen “Řešitel”).
Hedvika Benešová
Manažer zákaznické zkušenosti
Tel: 770 198 615
E-mail: whistleblowing@mnd.cz

Jak můžete oznámení podat?

  • Prostřednictvím platformy NNTB;
  • Osobně přímo řešiteli podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) po žádosti oznamovatele;
  • Písemně poštou na adresu MND Energie a.s., Manažer zákaznické zkušenosti, Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, s označením obálky „Whistleblowing – neotevírat“;
  • Telefonicky na čísle 770 198 615 (pouze v pracovní době PO–PÁ 9:00–17:00).
Ochrana oznamovatele se vztahuje na každého Oznamovatele, který učiní Oznámení a splňuje Zákonem stanovená kritéria, tj. zejména, že má oprávněné důvody se domnívat, že se jeho Oznámení zakládá na pravdivých informacích.
Platforma NNTB je preferovaným způsobem podání Oznámení, neboť Oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením oznámení a nejlépe zajišťuje jeho anonymitu, pokud o ni požádá.
Všechna obdržená Oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena k tomu určeným Řešitelem. Na základě zjištěných skutečností budou v případě potřeby přijímána nápravná opatření.
Řešitel informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí a oznámení posoudí do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti

V chráněném režimu Zákona lze oznamovat určená protiprávní jednání také Ministerstvu spravedlnosti, a to na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
* 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 2. daně z příjmů právnických osob, 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 4. ochrany spotřebitele, 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 7. ochrany životního prostředí, 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Member of KKCG Group | Copyright © 2024, MND Energie a.s.

KKCG