Menu

800 400 500

Moje MND

Informace ke zpracování osobních údajů společností MND Energie a.s.

V případě, že jste společnosti MND Energie a.s. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vám tímto poskytli veškeré informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Rozsah uděleného souhlasu vyplývá z Vašeho hovoru nebo jiné komunikace se společností MND Energie a.s. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než je Váš souhlas.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost MND Energie a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00, Praha 6, IČ:29137624 (dále jen „MND“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo dotazu ohledně uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle 800 400 500 nebo na e-mailové adrese mnd@mnd.cz.

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti MND je JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, advokát a zapsaný mediátor - dpo@mnd.cz.

 2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

  O účelech zpracování jsme Vás informovali před udělením Vašeho souhlasu, jež představuje právní základ pro zpracování. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, údaje o Vaší spotřebě energií] pro marketingové účely, přičemž MND je oprávněna kontaktovat Vás s výhodnými obchodními nabídkami, a pokud jste k tomu udělil souhlas, pak i s nabídkou osobní schůzky, možností účastnit se soutěží a s jinými obchodními sděleními, a to dle Vašich preferencí telefonicky, e-mailem nebo SMS.

  Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, dále zpracováváme pro další účely:

  • v případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel; právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy;

  • jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, jakož i nahrávky hovorů (pro více informací viz bod 6 níže); právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti);

  • pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje i nahrávky telefonátu; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem MND či třetí strany.

  Účast v registrech SOLUS:

  • MND Energie a.s. se jako člen zájmového sdružení právnických osob SOLUS účastní Pozitivního registru SOLUS sloužícího k vzájemnému informování o identifikačních údajích zákazníků a o záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti. K zasílání údajů do Pozitivního registru SOLUS není třeba souhlasu zákazníka. 

  • Před uzavřením a nabytím účinnosti smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo elektřiny společnost MND Energie a.s. také využívá informace přístupné o svých potenciálních zákaznících v rámci Pozitivního registru SOLUS. V případě získávaní informací z Pozitivního registru je zapotřebí souhlasu nově zasmluvněného zákazníka.

  • Informace z registru SOLUS rovněž přispívají k ochraně samotných zákazníků před jejich zadlužováním. Více o spolupráci naleznete v Poučení o registrech SOLUS.

 3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

  Vaše osobní údaje může společnost MND předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele call center a poskytovatele datové analýzy.

 4. Doba uložení osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. Z titulu oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje 3 roky od skončení smluvního vztahu s Vámi. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu 3 let od poslední komunikace s Vámi (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. 

 5. Práva subjektu údajů

  V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu MND, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

  Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti MND jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

  K uplatnění jakéhokoli z výše uvedených práv můžete využít naše formuláře ke stažení. Ve formuláři vyplňte všechna povinná pole, vytiskněte, svým podpisem potvrďte správnost všech údajů a pošlete na náš P. O. BOX č. 13, Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice, nebo nám jej doneste na naše zákaznická centra. Informace o přijatých opatřeních obdržíte do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty bychom Vás informovali do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 6. Nahrávky hovorů a související právní důvody pro toto zpracování

  Na závěr si Vás dovolujeme informovat, že je společnost MND oprávněna uchovávat obsah komunikace s Vámi, zejména nahrávky hovoru, a to za účelem prokázání uděleného souhlasu (pro případný budoucí spor či kontrolu ze strany ÚOOÚ). Zákonnost tohoto zpracování vyplývá ze zákona, neboť se jedná o oprávněný zájem správce či třetí strany. Pro jiné účely (např. zvyšování kvality služeb) budou tyto nahrávky zpracovávány pouze v případě, že jste k tomu během komunikace s MND udělili výslovný souhlas.

Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

Tento krok můžete provést po zadání Vašeho telefonního čísla nebo emailu a jehož vlastnictví si před zrušením souhlasu ověříme. Zákazník na odvolaném komunikačním kanálu nedostane další obchodní komunikaci.