Menu

800 400 500

Moje MND

Informace ke zpracování osobních údajů společností MND Energie a.s.

Tímto bychom Vám rádi poskytli veškeré informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů společností MND Energie a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00, Praha 6, IČ:29137624, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18749 a k Vašim právům a povinnostem, které s tímto zpracováním souvisí.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.


1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MND Energie a.s., se sídlem Evropská 866/71, 160 00, Praha 6, IČ:29137624 (dále jen „MND“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informací ke zpracování Vašich osobních údajů nebo dotazu ohledně uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže, nás prosím kontaktujte na tel. čísle 800 400 500 nebo na e-mailové adrese mnd@mnd.cz. Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti MND je Mgr. Kateřina Kavková, advokát dpo@mnd.cz

 

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům, je MND oprávněna zasílat Vám obchodní sdělení o aktuálních výhodných nabídkách naší společnosti a o nabídkách našich obchodních partnerů, kteří dodávají fotovoltaické elektrárny anebo tepelná čerpadla, případně Vás s těmito marketingovými nabídkami oslovit telefonicky, formou sms anebo jiným obdobným způsobem. Vaše osobní údaje v rozsahu kontaktní a identifikačních údajů [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, případně údaje o Vaší spotřebě energií] budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat viz bod 5. dále.

Pokud jste zákazníkem MND, jsme na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti oprávněni kontaktovat Vás po dobu trvání smluvního vztahu e-mailem, telefonicky, formou sms, anebo jiným obdobným způsobem za účelem nabízení našich produktů a služeb, a to i bez výslovně uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout. Po skončení smluvního vztahu Vás na základě výše uvedeného můžeme oslovit s nabídkou našich služeb jen po přiměřenou dobu, která nebude delší než 1 rok.

Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu, než je Váš souhlas.

V případě, že jste nám své údaje poskytli za účelem, abychom Vám udělali nabídku na některý z našich produktů, případně na produkt některého z našich partnerů, máme oprávněný zájem Vás za účelem učinění této nabídky kontaktovat, a to i v případě, že jste předmětnou objednávku nedokončili, abychom Vás na tuto skutečnost upozornili a v případě zájmu Vám pomůžeme s jejím dokončením. Učiníme tak jednorázově do 60 dnů, a to telefonicky, e-mailem, nebo SMS. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, údaje o Vaší spotřebě energií].

Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, zpracováváme také pro další účely:

  • v případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu, zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel; právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy;

  • jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, jakož i nahrávky hovorů (pro více informací viz bod 6 níže); právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti);

  • pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje i nahrávky telefonátu; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem MND či třetí strany.

Účast v registrech SOLUS:

MND se jako člen zájmového sdružení právnických osob SOLUS účastní Pozitivního registru SOLUS sloužícího k vzájemnému informování o identifikačních údajích (potenciálních) zákazníků a o záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti. K zasílání údajů do Pozitivního registru SOLUS není třeba souhlasu zákazníka. Před uzavřením/nabytím účinnosti smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo elektřiny MND také využívá informace přístupné o svých potenciálních zákaznících v rámci Pozitivního registru SOLUS. Informace z registru SOLUS přispívají mimo jiné k ochraně samotných zákazníků před jejich nezodpovědným zadlužováním. K získání informací z Pozitivního registru je zapotřebí souhlasu zákazníka. (Více viz Poučení o registrech SOLUS.)

Cookies:

Za účelem provádění analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu, přizpůsobování obsahu webu a zobrazování personalizované online reklamy, a dále za účelem vyhodnocování výkonnosti obsahu webu, úspěšnosti produktů či marketingových kampaní jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru zobrazeném při první návštěvě našich webových stránek. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány do doby expirace uložených cookies popsaných v cookies banneru. Pokud chcete Váš souhlas s uložením cookies odvolat, využijte funkci výmazu cookies souborů ve vašem prohlížeči.

 

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje může společnost MND předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele call center a poskytovatele datové analýzy. Pokud jste projevili zájem o fotovoltaickou elektrárnu anebo tepelné čerpadlo, jsme oprávněni předat Vaše údaje rovněž našemu obchodnímu partnerovi – dodavateli těchto zařízení, za účelem přípravy nabídky. Vaše osobní údaje budou dále zpřístupněny příslušným zaměstnancům MND případně smluvně vázaným poradcům, kteří s nimi nakládají v souladu s právními předpisy a našimi pokyny a jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat opatření sloužící k jejich zabezpečení.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. Z titulu oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje 3 roky od skončení smluvního vztahu s Vámi. Za účelem splnění povinností vyplývajících z daňových předpisů uchováváme účetní doklady (obsahující Vaše osobní údaje) 10 let. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu 3 let od poslední komunikace s Vámi (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. 

 

5. Práva subjektu údajů

V případě souhlasu se zpracováním máte, jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu MND, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti MND, jakožto správci osobních údajů, stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

K uplatnění jakéhokoli z výše uvedených práv můžete využít naše formuláře ke stažení. Ve formuláři vyplňte všechna povinná pole, vytiskněte, svým podpisem potvrďte správnost všech údajů a pošlete na náš P. O. BOX č. 13, Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice, nebo nám jej doneste na naše zákaznická centra. Informace o přijatých opatřeních obdržíte do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty bychom Vás informovali do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

6. Nahrávky hovorů a související právní důvody pro toto zpracování

Na závěr si Vás dovolujeme informovat, že je společnost MND oprávněna uchovávat obsah komunikace s Vámi, zejména nahrávky hovoru, a to zejména za účelem prokázání uděleného souhlasu (pro případný budoucí spor či kontrolu ze strany ÚOOÚ). Zákonnost tohoto zpracování vyplývá ze zákona, neboť se jedná o oprávněný zájem správce či třetí strany. Pro jiné účely (např. zvyšování kvality služeb) budou tyto nahrávky zpracovávány pouze v případě, že jste k tomu během komunikace s MND udělili výslovný souhlas.


 

Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

Tento krok můžete provést po zadání Vašeho telefonního čísla nebo emailu a jehož vlastnictví si před zrušením souhlasu ověříme. Zákazník na odvolaném komunikačním kanálu nedostane další obchodní komunikaci.